Kempisch Logisiek Centrum, Hapert

Op initiatief van een drietal transportbedrijven, te weten Daris Expeditie te Bergeijk, van der Heijden Transport & Logistiek te Bladel en Transportbedrijf van Dingenen te Hapert werkte Van Steensel Consultants aan een onderzoek naar de mogelijkheid om de genoemde bedrijven gezamenlijk te verplaatsen naar het nieuw aan te leggen Kempisch Bedrijven Park.
                                                                    
Daarbij ging het om de financiële haalbaarheid van de verplaatsing van de bedrijven en de mogelijke herontwikkeling van de door hen achter te laten locaties, maar ook om de vraag welke synergetische effecten door de realisering van een gezamenlijk Logistiek Centrum kunnen worden verkregen.

Van Steensel Consultants ging daarbij in op de juridische, technische, ruimtelijke en financiële aspecten van dit project.

Bovendien kwam de vraag aan de orde of op het Kempisch Logistiek Centrum een zogenaamd beveiligd parkeerconcept kan worden gerealiseerd.

Van Steensel Consultants zocht de samenwerking met Prof.dr.van Nunen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vond de Provincie Noord-Brabant bereid een bijdrage in de kosten van het onderzoek te verstrekken. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant was bereid als publiek-private opdrachtgever op te treden.

Download hier het Rapport van de Erasmus Universiteit.

Bij de uitwerking van de plannen voor het Kempisch Logistiek Centrum heeft de Civil Support in nauwe samenwerking met Van Steensel Consultants een inrichtingsvariant ontwikkeld waarin behalve voor de transportbedrijven en de Secure Parking tevens ruimte is ingeruimd voor een aantal facilitaire voorzieningen zoals een truckwerkplaats, een bandenwerkplaats, een restaurant met bijbehorende facilities en een brandstoffen-verkooppunt voor zakelijk verkeer.

Inmiddels is de oprichting van het Kempisch Logistiek Centrum BV een feit. Van Steensel Consultants onderhandelde namens het Kempisch Logistiek Centrum met het KBP en als resultaat daarvan is ook de aankoop van circa 12 ha bedrijventerrein gerealiseerd.

In goede samenwerking met TLN lobbyde Van Steensel Consultants bij diverse partijen ter verkrijging van financiële bijdragen in de  onrendabele top. Daardoor werd in het kader van het Europees Subsidieprogramma Interreg IV een belangrijke financiële bijdrage verkregen, maar ook werden bijdragen ontvangen van de Provincie Noord-Brabant en van het KBP.   

Kempisch Logistiek Centrum is inmiddels grotendeels gerealiseerd. De aanleg van de interne ontsluitingsweg met ondergrondse infra-structuur is afgerond en ook de aanleg van gratis truckparking ten behoeve van het verkeer op de A67 is inmiddels afgerond.

De nieuwbouw van Van der Heijden Transport & Logistiek, Daris Expeditie, de truckwerkplaatsen onder de naam Truckpoint A67 én het Verkooppunt motorbrandstoffen zijn klaar en in gebruik genomen.

Alleen voor de exploitatie van het Restaurant wordt nog naar een geschikte partner gezocht.

      


 
Tegelijk met de planning voor het Kempisch Logistiek Centrum heeft Van Steensel Consultants gewerkt aan de herontwikkeling van de door de transportbedrijven achter te laten locaties. Zonder de opbrengst daarvan zou de bedrijfsverplaatsing van deze bedrijven naar het KBP niet mogelijk zijn.