Nieuwe woon- werklocatie Leemskuilen, Bladel:

Een belangrijk onderdeel van het gehele bedrijfsverplaatsingstraject voor Van der Heijden Transport & Logistiek betreft de creatie van meerwaarde door de herontwikkeling van de achter te laten bedrijfslocatie aan de Leemskuilen. Immers, zonder die meerwaarde zou de bedrijfsverplaatsing financieel niet haalbaar zijn.

 In eerste instantie werd daarom reeds op 19 december 2008 een startconvenant met de gemeente Bladel ondertekend, dat het ontwikkelproces inleidde voor een herbestemming van de locatie Leemskuilen.

Uieindelijk werd gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe woon-, werklocatie bestemd voor de bouw van enkele vrijstaande woningen aan de Leemskuilen, enkele bedrijven met zichtfunctie aan de Provinciale Weg alsmede enkele bedrijven aan de Polakkers. De bouw van bedrijfswoningen is mogelijk en het terrein kenmertk zich door een prettig woonwerk-klimaat gewaarborgd door de toelating van alleen cat. 1 en 2 bedrijven.

Deze ontwikkeling werd door Van Steensel Consultants BV in samenwerking met RBOI Adviseurs te Middelburg vertaald in een ontwerp-bestemmingsplan Leemskuilen. een en ander leidde tot de ondertekening van een zogenaamde anterieure overeenkomst met de gemeente Bladel op 7 maart 2012.

Ondanks enkele bezwaren van derden werd het bestemmingsplan Leemskuilen door de Raad van Bladel vastgesteld op 16 mei 2013. Beroep door derden leidde uiteindelijk tot de uitspraak van de Raad van State op 21 mei 2014 waarbij de rechtsgevolgen van het vastgestlede bestemmingsplan in stand werden gelaten. De realisering van het plan kon beginnen.

Zoals vroeger gewoonte was waren in het verleden zinkslakken gebruikt voor de verharding van een deel van het terrein: reden voor allerlei aanvullende bodemonderzoeken en een saneringsplan. De uitvoering van dit saneringsplan en de sloop werd op basis van bestekken van Van Steensel Consultants door de directie gegund aan Reyrink te Diessen. Het saneringsproces is inmiddels uitgevoerd, de nieuwe ontsluitingsweg langs de Provinciale Weg is gerealiseerd en de eerste bedrijfskavels en woningbouwkavels zijn verkocht. 

Er zijn nog enkele kavels te koop: zie daarvoor Box Makelaardij te Bladel.