Appartementencomplex De Snor, Bergeijk in gebruik genomen

De feestelijke opening en ingebruikname door de bewoners kon vanwege de Corona-maatregelen helaas niet door gaan, maar de bewoners zijn er niet minder blij mee.  U kunt hier via een drone-video zien hoe het gebouw er uit ziet en hoe wel het past in de omgeving naast het gemeentehuis.

De Mulder, Reusel: vergunning verleend.

Het gemeentebestuur van Reusel de Mierden heeft bij besluit van 11 september 2020 besloten de omgevingsvergunning voor de bouw van De Mulder te verlenen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de bouw van deze 44 appartementen. Naar verwachting wordt tegen eind van dit jaar nog met de bouw begonnen.

De Weyerei, Hapert in de verkoop

Op de locatie aan de Wijer te Hapert waar voorheen een garage met brandstoffen verkooppunt gevestigd was, hebben wij in opdracht van Mava Vastgoed een plan ontwikkeld voor de bouw van twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen.

Nadat alle procedures doorlopen waren heeft Mava Vastgoed het plan voor uitvoering overgedragen aan Gispro BV de ontwikkelpoot van Bouwbedrijf van Gisbergen die het plan verder heeft uitgewerkt.

De woningen zijn inmiddels in de verkoop. Klik hier.

 

Herstructurering Gooskens Hout: ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-vergunning ter inzage.

Omwille van de lange voorbereidingsperiode én de urgentie van de voorgenomen herstructurering, heeft de gemeente Bladel er mee ingestemd de vaststelling van het bestemmingsplan én het verlenen van de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Dat betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan én de ontwerp-omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage zijn gelegd met ingang van 1 oktober 2020 gedurende zes weken. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen indienen op het bestemmingsplan en de vergunning. Na afloop van deze termijn zullen deze zienswijzen worden behandeld en zal het bestemmingsplan in het voorjaar van 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad van Bladel worden aangeboden. 

Het voordeel van deze procedure is dat dan ook de vergunning direct verleend wordt en eventuele beroepen daartegen in één keer behandeld kunnen worden, hetgeen tijdwinst oplevert. De verwachting is dan ook dan in de loop van 2012 met de uitvoering kan worden begonnen.

De bouw van het plan Cop’ns in Reusel in volle gang

Op de plaats waar voorheen transportbedrijf Cotrans gevestigd was, is door ons een plan ontwikkeld voor de bouw van 15 twee-onder-een-kap / vrijstaande woningen.

Dit plan is voor de uitvoering overgenomen door Gispro BV die het plan verder uitwerkte en de woningen in de verkoop nam. Klik hier.

Inmiddels is Bouwbedrijf van Gisbergen gestart met de bouw. Deze is inmiddels in volle gang en de verwachting is dat de eerste woningen tegen eind 2021 aan de kopers kunnen worden opgeleverd.

De Vlashof, Reusel: ontwerp-bestemmingsplan ter visie.

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan voor het project De Vlashof te Reusel (sloop en herontwikkeling Wilhelminalaan 71a-75) ter visie te leggen met ingang van 20 juli 2020 gedurende zes weken. Gedurende deze termijn kan eenieder een zienswijze op het plan indienen.

Daarna vindt de behandeling plaats van eventuele zienswijzen en de verwachting is dat het plan tegen het einde van 2020 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

Kennis- en Innovatiecentrum MS Schippers in aanbouw

Op het Kempisch Bedrijven Park direct bij de aansluiting op de A 67 is de bouw van het Kennis- en Innovatiecentrum van MS Schippers Bladel begonnen.

Zie voor een korte impressie: https://www.youtube.com/watch?v=kiYj9hK-FFk&feature=youtu.be

Naast het eveneens door Van Steensel Consultants ontwikkelde Kempisch Logistiek Centrum is het een van de grootste bedrijfscomplexen op het KBP. In totaal gaat het om een complex bestaande uit kantoren, showrooms, presentatiezalen, ontwikkelingsruimten voor start-ups, magazijnen, productie- en logistieke ruimten met een totaal oppervlak van circa 39.000 m2 op een kavel van ruim 5,5 ha. 

Bovenstaande foto geeft een indruk van de omvang en schaal van dit project. De bouwkranen links in beeld komen op de onderstaande foto nog een keertje terug.

In dit complex komen circa 150 personen te werken en worden regelmatig grote groepen bezoekers ontvangen tot enkele honderden personen tegelijkertijd. Daartoe wordt er aan de oostrand een parkeergarage in twee verdiepingen gebouwd met een capaciteit van maar liefst 480 parkeerplaatsen.

De plaats van de parkeergarage is zo gekozen dat deze een afscherming vormt naar het daarachter gelegen motorcrossterrein: een win-win-oplossing dus waar ook de motorcrossclub en de gemeenschap profiteert. Naar verwachting zal het gehele complex in 2021 in gebruik kunnen worden genomen.

Informatiebijeenkomst Herstructurering Gooskens Hout druk bezocht

Op 5 maart 2020 werd in Den Anloop in Hoogeloon een druk bezochte informatieavond gehouden waarbij de inwoners van Hoogeloon alle informatie konden verkrijgen met betrekking tot de herstructurering van Gooskens hout. Aan de hand van vele info panelen en een presentatie werd informatie gegeven over de nieuwe unilocatie aan de Breestraat noordzijde, over de nieuwe ontsluiting en over de nieuwe bedrijfsgebouwen zoals een nieuw kantoor, een nieuwe kantine en diverse bedrijfsgebouwen. 

De avond werd bezocht door naar schatting 250 personen. Naast kritische vragen over de verkeersveiligheid in het dorp en de toevoerwegen alsmede over het geluid naar de omgeving, werd ook waardering uitgesproken voor het feit dat Gooskens Hout in Hoogeloon blijft en daarbij volop inzet op de reductie van de uitstraling van het bedrijf op het dorp.

Zo wordt er volop aandacht besteed aan de vergroting van de verkeersveiligheid door het staken van de vele kruisende verkeersbewegingen met heftrucks op de Breestraat, aan het nemen van geluidwerende maatregelen om de geluidoverlast verder te beperken, aan de landschappelijke inpassing van het bedrijf in de richting van het dorp maar ook naar het aanpalende buitengebied door het aanbrengen van afschermende groene houtwallen. Kempen TV maakte een televisieverslag en ook het Eindhovens Dagblad deed verslag van deze geslaagde bijeenkomst.

 

Kennis- en Innovatiecentrum Schippers: de bouw op het Kempisch Bedrijven Park gaat beginnen.

Na jaren van voorbereiding en enkele gewonnen beroepsprocedures kan de bouw van het nieuwe Kennis- en Innovatiecentrum van Schippers op het Kempisch Bedrijven Park eindelijk beginnen. De omgevingsvergunning is verleend en inmiddels onherroepelijk. Het contract voor de bouw is gegund aan Willy Naessens Industriebouw Nederland.

Het complex bestaat uit kantoren, ruimte voor start-ups, logistieke en – productieruimten.

Het Eindhovens Dagblad besteedde op 11 februari 2020 aandacht aan dit voor de regio zo belangrijke project.

 

 

de Poort van Bladel richting uitvoering.

Het plan voor de Poort van Bladel, bestaande uit een parkeerkelder, detailhandel- en multifunctionele ruimten op de begane grond en 8 appartementen op de hoger gelegen verdiepingen, is door de gemeente opgenomen in het bestemmingsplan Centrum Bladel 2019. Dit ontwerp-bestemmingsplan heeft inmiddels ter visie gelegen zonder dat er tegen dit project zienswijzen zijn ingediend. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan op 26 maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, mag er van worden uitgegaan dat dit plan snel kan worden gebruikt om de desbetreffende omgevingsvergunning te verlenen. Wij zijn ons dan ook samen met de opdrachtgever en LSWArchitecten aan het voorbereiden op de indiening van de vergunningaanvrage en de uitvoering van het plan.

Het project is gelegen op de kruising Europalaan – Markt en vormt als zodanig de entree tot de huiskamer van Bladel. De naam de Poort van Bladel is dan ook geen toeval.

Informatiebijeenkomst Herstructurering Gooskens Hout, Hoogeloon

Gooskens Hout te Hoogeloon zal in de komende jaren een ware gedaantewisseling ondergaan. In goed overleg met de gemeente zijn de nodige plannen uitgewerkt. Op donderdag 5 maart wordt tussen 17.00 en 19.00 uur een inloop informatiebijeenkomst gehouden in Den Anloop.

Gooskens Hout met vestigingen in Moerdijk, Helmond en Hoogeloon is landelijk een van de marktleiders in vurenhout. Het bedrijf wordt geleid vanuit Hoogeloon en de vestiging daar is al jaren aan een herstructurering toe. Dit proces bestaat uit een gedeeltelijke verplaatsing en herinrichting waarbij een meer efficiënte productielocatie met minder impact naar de omgeving wordt nagestreefd.

Zo wordt de locatie met het kantoor en de opslag ten zuiden van de Breestraat afgestoten en gaat het bedrijf zich volledig concentreren op de locatie ten noorden van de Breestraat. Door aankoop van enkele percelen in de buurt ontstaat er daar ruimte voor een nieuw, modern ingericht bedrijf met deels aan te passen bestaande bedrijfsgebouwen en deels nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen zoals opslagfaciliteiten, een kantoor en een kantine. Ook de ontsluiting en routing binnen het bedrijf is nieuw.

Uitgangspunt bij de planontwikkeling was om deze gelegenheid, waarbij alles op zijn kop komt te staan, tevens te gebruiken om de invloed van het bedrijf op de omgeving zoveel mogelijk te verminderen. Zo worden er akoestische maatregelen getroffen om de geluidsuitstraling te beperken, wordt het aanzien van de bestaande gebouwen groener en aangenamer gemaakt en wordt het nieuwe kantoor een houtskeletbouw met een eigentijdse uitstraling die refereert aan het product van Gooskens Hout. Bovendien wordt door de verplaatsing naar een unilocatie op noord, de verkeersveiligheid op de Breestraat vergroot door dat daar veel kruisende verkeersbewegingen komen te vervallen. Tenslotte wordt het bedrijf rondom landschappelijk ingepast door het aanbrengen van de nodige beplanting.

De plannen daarvoor zijn na enkele voorbereidende jaren nu zover dat zij kunnen worden gepresenteerd aan de inwoners van Hoogeloon en de buurtgenoten in het bijzonder. Daartoe zullen tijdens de inloopbijeenkomst in Den Anloop op donderdag 5 maart a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur de nodige deskundigen aanwezig zijn om de plannen en onderzoeken toe te lichten en de nodige vragen te beantwoorden. Ook de gemeente zal zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau als waarnemer tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn.

 

Appartementencomplex De Specht, Bladel in aanbouw

Het in opdracht van SchipVast ontwikkelde appartementencomplex De Specht is inmiddels in aanbouw genomen. Bouwbedrijf Gebrs. van Gisbergen uit Hooge en Lage Mierde is met de bouw gestart. Naar verwachting worden de 57 levensloopbestendige appartementen begin 2021 opgeleverd.

Door de ligging van het complex in het verzorgingsgebied Kempenland en nabij de centrumvoorzieningen van Bladel, lenen de appartementen zich bijzonder voor senioren en andere zorgbehoevende huishoudens.

Alle appartementen voldoen dan ook aan Woonkeur en een deel zelfs aan Woonkeur Plus.

Inschrijven kan bij SchipVast.

Een nieuw project voor Reusel: De Vlashof, Wilhelminalaan.

In samenwerking met de gemeente Reusel de Mierden en GeWoon Architecten heeft van Steensel Consultants in opdracht van de grondeigenaar een plan ontwikkeld voor de bouw van 10 vrije sectorappartementen en 4 sociale sector woningen op een locatie in het centrum van Reusel. Waar nu nog de woningen Wilhelminalaan 71A-75 en een gemeentelijke groenstrook gesitueerd zijn, is een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld waarbij de woningen worden gesloopt en de gemeentelijke groenstrook wordt opgeschoven richting El Sombrero. Daardoor ontstaat een scheidende groen ruimte die via een pad toegang geeft tot de Vlassert. 

de appartementen aan de Wilhelminalaan
de appartementen aan de Wilhelminalaan

 

Aan de oostzijde daarvan komt een klassiek en toch modern appartementencomplex met 10 appartementen en een parkeerkelder die vanuit de Vlassert toegankelijk is. De appartementen richten zich op de Wilhelminalaan.

 

 

Daarchter in het verlengde van de Vlassert, komen nog eens 4 grondgebonden woningen die volgens afspraak met de gemeente in de sociale koop- of huursfeer zullen worden gerealiseerd.

de woningen aan de Vlassert
de woningen aan de Vlassert

Op 20 januari 2020 is in Café Zaal De Wekker een informatiebijeenkomst gehouden waarvoor de omwonenden schriftelijk waren uitgenodigd. Deze avond is druk bezocht en de reacties waren in het algemeen zeer positief. Het plan wordt als een verrijking van de omgeving ervaren. Sommige bewoners van de Vlassert zijn wel ongerust over mogelijke overlast die zij verwachten te ervaren van horecabezoekers nu de doorgang van de Wilhelminalaan tot de Vlassert weer hersteld wordt. Dit is in het overleg met de gemeente een punt van aandacht.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is door de gemeente inmiddels ter visie gelegd met ingang van 3 februari 2020 gedurende 6 weken. In deze termijn kan eenieder een inspraakreactie bij de gemeente indienen.