Uitvoering De Heffe, Bladel, begonnen

Met de start van de asbestsanering is op 21 december 2017 de uitvoering van het kleinschalig woonzorg-centrum De Heffe, een appartementencomplex voor begeleid zelfstandig wonen in Bladel, begonnen.

Tijdens de procedure die nodig was om te komen tot een vergunning in afwijking van het bestemmingsplan, is hard doorgewerkt aan de uitwerken van bestek en tekeningen.

Op basis van het daaropvolgend aanbestedingstraject zijn inmiddels de uitvoerende bedrijven bekend geworden. De uitvoering van asbestsanering, sloop- en grondwerken is opgedragen aan Visser Hoogeloon. De bouwkundig aannemer is Hebouw uit Hoogeloon, terwijl de installaties worden uitgevoerd door Jack Coolen Installatietechniek en Lepelaars Electrotechniek. De bouw staat onder directie en toezicht van Rik van Gompel van GeWoon Architecten uit Bladel.

De planning is dat direct na de Kerstvakantie op 8 januari 2018 wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden. Intussen verwachten wij de afgifte door de gemeente van de omgevingsvergunning. Naar verwachting begint Hebouw in maart a.s. met de bouw, die ongeveer een jaar zal duren.

De begeleiding van de toekomstige bewoners vindt plaats door de medewerkers van de Zorgboerderij Bij de Pinken te Bladel.

 

Gemeente Bladel verleent omgevingsvergunningen Beukenbos en De Specht

De gemeente Bladel heeft de omgevingsvergunningen voor de door SchipVast in samenwerking met Van Steensel Consultants ontwikkelde projecten Beukenbos en de Specht verleend.

Beukenbos, IIe fase, betreft een complex met 18 appartementen die voldoen aan Woonkeur waarvan 3 zelfs aan Woonkeur Plus, met ondergrondse parkeergarage, gelegen op de hoek Bleijenhoek / Beukenbos te Bladel. De bouw is voorzien voor 2019.

De Specht is een appartementencomplex met 59 huurappartementen geschikt voor alle doelgroepen maar vooral voor senioren en starters omdat 50% voldoet aan Woonkeur Plus, ook voorzien van een ondergrondse parking, gelegen het het gebied Kempenland te Bladel. Naar verwachting zal medio 2018 met de bouw worden begonnen. Belangstellende kandidaat-huurders kunnen zich in verbinding stellen met SchipVast.

 

Bedrijfsverplaatsing CoTrans naar het KBP

Opnieuw is een berlangrijke stap gezet in de afronding van het bedrijfsverplaatsingsproces van CoTrans van de Mierdseweg in Reusel naar het Kempisch Bedrijven Park in Hapert.

De gemeenteraad van Reusel De Mierden heeft op 17 oktober 2017 het bestemmingsplan herziening Mierdseweg 53 (Cotax) vastgesteld. De raad verwierp de ingediende bezwaren grotendeels en maakt met de vaststelling van het bestemmingsplan de weg vrij voor de bouw van 14 twee-onder-een-kap woningen en 1 vrijstaande woning.

De opbrengst van deze woningbouwplannen vormt een essentieel onderdeel van de financiering van de totale bedrijfsverplaatsing. Afhankelijk van de vraag of er nog beroep tegen plan wordt ingesteld, zal met de realisering van dit plan in 2018 begonnen worden.

Villa Bleijenburgh in uitvoering

Na een langdurig voortraject zijn inmiddels alle benodigde vergunningen verleend en kan de bouw van het kleinschalig en luxe woon(zorg)-project te Bladel, gestart worden.

Dat betekent dat er een traject aanbreekt waarin gewerkt wordt aan voorlichting aan de toekomstige bewoners.

Bovendien wordt de laatste hand gelegd aan de afspraken met de beoogd zorgverlener. Zodra daar meer van bekend is, zal – waarschijnlijk begin 2018 – een voorlichtingsbijeenkomst voor kandidaat bewoners worden georganiseerd.

 

Archeologisch onderzoek Molenstraat, Reusel begonnen

Na afronding van de sloop van de bovengrondse delen, is inmiddels begonnen aan het verwijderen van de ondergrondse delen. Onder begeleiding van het archeologisch onderzoeksbureau Transect, is de aannemer begonnen aan het slopen van de kelders.

de donker verkleurde bodemsporen worden zorgvuldig ingemeten.
de donker verkleurde bodemsporen worden zorgvuldig ingemeten.

Tegelijkertijd zijn de archeologen begonnen aan de aanleg en het onderzoek van enkele proefsleuven. Daabij zijn zoveel bodemsporen gevonden dat inmiddels in overleg met de regionaal archeoloog, Ria Berkvens, is besloten tot een archeologische opgraving van de bouwplaats.

Dit werk zal direct na de bouwvak op 21 augustus a.s. ter hand worden genomen. Daarna is het terrein gereed voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden.

 

 

De Mulder, Reusel: asbestsanering en sloopwerk in uitvoering.

De voorbereiding van de uitvoering van het nieuwbouwproject De Mulder te Reusel is gestart met de asbestsanering en sloop van de bestaande gebouwen. Het betreft  een vervallen molen en de voormalige bedrijfsgebouwen van Taxibedrijf Coppens te Reusel.

Het sloopwerk is aangenomen door Huijbregts Infra uit Reusel. De werkzaamheden zijn begin juli 2017 gestart en worden binnen enkele weken voltooid. Daarna zal archeologisch onderzoeksbureau Transect uit Utrecht het archeologisch onderzoek van de locatie voortzetten. De bedoeling is dat in het 4e kwartaal van 2017 wordt begonnen met de nieuwbouw van de 48 appartementen van het project de Mulder. Vele woningzoekenden kijken daar naar uit.

Voorbereiding De Mulder, Reusel in volle gang, bestemmingsplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan voor het sloop -en herontwikkelingsplan voor de Mulder te Reusel is op 21 maart j.l. door de gemeenteraad van de gemeente Reusel De Mierden vastgesteld. Daarmee is de weg vrij gemaakt voor de realisering van dit wooncomplex met 48 appartementen.

De voorbereiding van de sloopwerkzaamheden en archeologisch vervolg onderzoek zijn bijna gereed. De uitvoering staat gepland voor de periode juni/juni 2017 zodat direct ná de bouwvakantie met de bouw kan worden begonnen.

Productieve raadsvergadering gemeente Bladel

De gemeenteraad van Bladel had op 23 maart 2017 een productieve vergadering. De raad besloot in te stemmen met de projecten Villa Bleijenburgh, De Specht en de Heffe. Allemaal projecten waarbij van Steensel Consultants betrokken is als adviseur.

Villa Bleijenburgh is een project van SchipVast gericht op de bouw van luxe woonappartementen met een zorgfunctie. De ondersted laag wordt voorlopig gebruikt als kantoor. De Specht is een woongebouw met huur-appartementen voor verschillende doelgroepen. De Heffe is een kleinschalig appartementencomplex met appartementen voor begeleid wonen.

Voor alle genoemde projecten worden momenteel de bouwplannen uitgewerkt zodat binnenkort de vergunningsaanvrage kan worden ingediend. De voorbereiding van de uitvoering is eveneens in volle gang.

Geslaagde informatieavond De Heffe, Bladel

Het planteam voor het kleinschalig woonzorg-project De Heffe te Bladel, heeft op donderdag, 26 januari 2017 zijn plannen gepresenteerd. Ten overstaan van een dertigtal toehoorders uit de directe omgeving, werd het project toegelicht. Tijdens de bijeenkomst in Cultureel Centrum Den Herd ging projectmanager Hans van Steensel in op de aanleiding en het doel van het project: het plan is gericht op de huisvesting van zorgbehoevende mensen die met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. 

de informatieavond: Informatief én gezellig
de informatieavond: Informatief én gezellig

Vervolgens lichtte Marc Barben van GeWOON Architecten het (steden)bouwkundig deel plan van het plan toe. Daarbij gaf hij aan dat het om een 7-tal woonzorg appartementen gaat met een gemeenschappelijke ruimte. Daarna gaf Janneke Suij van Zorgboerderij Bij de Pinken een enthousiaste toelichting op de doelgroep en de zorg die vanuit de zorgboerderij verleend wordt. Onder het genot van een kopje koffie en van door de toekomstige bewoners gebakken Noorse boterkoek, werden vervolgens de door de aanwezigen gestelde vragen beantwoord. Eensluidend was het geluid uit de zaal dat men het in het algemeen een mooi initiatief en een goed plan vind.

Tenslotte gaf Hans van Steensel een korte toelichting op de verdere procedure rond dit project. In de raadsvergadering van 23 maart a.s. wordt het plan door de gemeenteraad behandeld en daarna wordt de vergunningaanvrage bij de gemeente ingediend. Als alles volgens planning verloopt en er zich geen onverwacht zaken voor doen, kan de uitvoering van het plan tegen eind 2017 ter hand worden genomen.