Nieuwbouw Cotax op het KBP van start:

Het is zover: de nieuwbouw van Cotax Transportbedrijf op het Kempisch Bedrijven Park gaat van start. Op basis van een design-and-build concept werden plannen gemaakt en uitgewerkt. Uiteindelijk viel de keuze op een plan van Architectennureau Herman Sengers uit Bergeijk dat gebouwd zal worden door Aannemersbedrijf P. Van Hulst BV uit Duizel.

Beukenbos II informatieavond:

Na de instemming door het College van burgemeester en wethouders kon Van Steensel Consultants in opdracht van SchipVast de plannen verder uitwerken in samenwerking met de opdrachtgever en Keeris Architecten.

Zodra de plannen voldoende waren uitgewerkt om de omwonenden te informeren, werd op 4 februari 2016 ten kantore van SchipVast een informatieavond voor omwonenden gehouden. Hans van Steensel en Willem Keeris gaven een toelichting op de plannen.

Tijdens de hierop volgende discussie werden door de aanwezigen enkele vragen gesteld. De meeste aandacht ging uit naar de parkeerbehoefte die met het bouwplan samenhangt. De reden daarvoor was de volgens sommigen reeds bestaande parkeerdruk aan het Laar. Hoewel het bouwplan voorziet in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, zullen we in samenwerking met de gemeente zeker aandacht besteden aan deze problematiek.

De algemene conclusie van de avond was echter dat de aanwezigen tevreden zijn over de voorgenomen kwalitewitsverbetering die het gevolg is van de realisering van het voorgenomen plan.

De Mulder, Reusel: overleg met de buurt:

De voorbereidingen van de plannen voor De Mulder te Reusel verloopt voorspoedig. Na overleg met de gemeente is gekozen voor een invulling met woningen in het goedkope segment van de koop- en huursector. Daarbij is aansluiting gezocht bij de overgang van het 3 bouwlagen tellende appartementengebouw aan de ene zijde van De Mulder en de overgang naar het centrum van Reusel aan de andere zijde.

GeWoon Architecten heeft samen met de opdrachtgever en de projectmanager een plan ontwikkeld vopor de bouw van 48 appartementen op deze locatie. Alle woningen krijgen een eigen p[arkeerplaats op het achterterrein.

De plannen zijn zover gevorderd dat we op 23 mei 2016 een informatiebijeenkomst konden beleggen in De Wekker te Reusel om overleg te plegen met de buurt. Ten overstaan van enkele tientallen buurtbewoners en een vertegenwoordiger van de gemeente gaven Hans van Steensel en Marc Barben een toelichting op het plan.

De vragen van de aanwezigen concentreerden zich met name op de bouwhoogte en het parkeren. Wij hebben uitgelegd dat de 4e laag noodzakelijk is om het project te realiseren bij een lage koopprijs voor de appartementen, Marc Barben wees er op dat de 4e laag terug ligt ten opzichte van de voorgevel waardoor hij vanaf de straat niet of nauwelijks zichtbaar is.

Wij zijn met de gemeente een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning overeengekomen. Alle bewoners krijgen een eigen plek op het afgesloten parkeerterrein achter het gebouw. 9 plaatsen komen er als langsparkeerplaats aan de straatzijde. Voor de overige parkeerplaatsen betalen wij een bijdrage aan het gemeentelijk parkeerfonds, waaruit de gemeente plaatsen in de omgeving realiseert.

Tenslotte vroegen de omwonenden ook aandacht voor de herinrichting van de Molenstraat aan de andere zijde. De gemeente heeft daarvan kennis genomen.

Hans van Steensel gaf aan dat we volop bezig zijn met de voorbereiding van het bestemmingsplan dat naar verwachting rond of direct na de zomervakantie door de gemeente in procedure zal worden gebracht.

Migranten Logies Gebouw Reusel:

In Café Restaurant de Wekker te Reusel vond op dinsdag 23 augustus j.l. een informatieavond plaats voor de buurtbewoners over het initiatief van SchipVast voor de bouw van een Migranten Logies Gebouw aan de Hoeven te Reusel. Gespreksleider Hans van Steensel gaf aan dat een MLG altijd een beetje een beladen onderwerp is, en hij riep de aanwezigen, zo’n 80 personen, op respectvol met elkaar in discussie te gaan.

Vervolgens gaf Nick Tops van SchipVast een toelichting op het plan en wees daarbij op het feit dat arbeidsmigranten in de regionale economie een rol van betekenis spelen en niet meer weg te denken zijn. Gemeente, corporaties en private investeerders zijn allerwegen op zoek naar passende huisvesting en kijken daarbij met name naar locaties in de kernen van gemeenten, met name aan de randen in de richting van bedrijventerreinen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Eersel en Hapert.

Voorts gaf hij aan dat SchipVast kiest voor een passende bebouwing met handhaving van bestaand afschermend groen en van de bestaande boerderij-karakteristiek aan de provinciale weg. Tenslotte ging hij uitvoerig in op nut en noodzaak van een goed beheer van het complex en goede relaties naar de omgeving. Om een en ander financieel verantwoordte laten gebeuren zijn er 120 plaatsen nodig.

Tijdens de daaropvolgende vragenronde uit de zaal ging de aandacht vooral uit naar de vraag of het MLG er eigenlijk wel moest komen. Wethouder Cees van de Ven – als gast aanwezig – gaf aan dat het inderdaad noodzakelijk is dat er een MLG komt en dat het gemeentebestuur de gekozen locatie en de invulling van het plan verantwoord acht.

Vervolgens ontstond een geanimeerde discussie over zaken als de omvang van het MLG, het beheer, de ontsluiting. Veel bewoners bleven bij hun bezwaren, andere gaven er de voorkeur aan mee te denken en invloed uit te oefenen op het resultaat dat er waarschijnlijk toch gaat komen.

 

Hans van Steensel nodigde de omwonenden uit enkele bewoners af te vaardigen naar een omwonenden-overlegplatform waarin intiatiefnemer, gemeente, uitzendorganisatie en omwonenden op een gestructureerde manier met elkaar overleggen over het reilen en zeilen van het MLG. Korte lijnen, snelle acties, dat is daarbij het motto. Op verzoek van de bewoners wordt dit overlegplatform al eerder in het leven geroepen om ook al tijdens de verdere planontwikkeling mee te kunnen denken.

Voorbereiding Villa bleijenburgh op schema

De voorbereiding van de uitvoering  van Villa Bleijenburgh te Bladel is in volle gang. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf17 november 2016 ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal worden geagendeerd voor de vergadering van 23 maart 2017.

Inmiddels heeft in december j.l. ook het archeologisch opgravingsonderzoek plaats gevonden zonder dat er noemenswaardige archeologische artefacten zijn gevonden. Maar daarmee is de site wel voldoende in kaart gebracht. Bovendien hebben er inmiddels de nodige funderingsonderzoeken plaats gevonden. Daarmee zijn in principe alle onderzoeken die nodig zijn voor de voorbereiding van de planrealisatie uitgevoerd.

Naar verwachting zal tegen eind januari 2017 worden gestart met de verlegging van een hoofdwaterleiding die in de weg ligt voor de bouw van Villa Bleijenburgh.

Daarmee wordt dus ook een beging gemaakt met de fysieke werkzaamheden. Zodra het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld en onherroepelijk is geworden kan de omgevingsvergunning worden verleend en kan dan ook met de bouwwerkzaamheden worden gestart.

Schippers Groep concentreert bedrijven op KBP:

 

 

De Schippers Groep uit Bladel, een internationaal bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling, productie, handel en toelevering van agrarische productiehulpmiddelen aan de intensieve veehouderij, gaat zijn bedrijfsactiviteiten concentreren op het  Kempisch Bedrijven Park.

vlnr: parkeergarage, productie- en logistieke ruimten, informatie- en innovatiecentrum, kantoren.
vlnr: parkeergarage, productie- en logistieke ruimten, informatie- en innovatiecentrum, kantoren.

Van Steensel Consultants mocht dit proces van bedrijfsverplaatsing (wederom) begeleiden. Analoog aan de onderhandelingen met het KBP werd in samenwerking met André van de Ven Architecten, de directie van Schippers en het KBP gewerkt aan een Masterplan dat niet alleen voorziet in de door Schippers benodigde huisvesting maar tevens in een al lang gekoesterde wens voor parkeerfaciliteiten voor het nabijgelegen MC-terrein.

Zo ontstond een plan dat de basis vormde voor de aankoop door Schippers van het KBP van ruim 4 ha op het KBP. Het plan omvat de bouw van kantoren, een informatie en innovatiecentrum, productieruimten, laboratoria en logistieke ruimten. Bovendien voorziet het plan in een parkeergarage in twee verdiepingen met circa 260 plaatsen, die in het weekend, ook kunnen worden gebruikt door bezoekers aan het MC-terrein. Deze parkeergarage à la ASML wordt zodanig uitgevoerd dat hij tevens dient als een afscherming van het MC terrein qua zicht, stof en geluid naar de rest van het KBP toe.

 

Plan voor woonpark Dennenoord te Hapert ter visie

Na een gedegen periode van voorbereiding ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe woonpark Dennenoord te Hapert ter inzage bij de gemeente. Het plan is in nauw overleg met de gemeente aangepast aan de meest recente opvattingen van de woningmarkt.

De verkavelingsopzet van het plan Dennenoord
De verkavelingsopzet van het plan Dennenoord

Op basis van een plan van Forum Architecten te Tilburg heeft Stedenbouwkundig adviesbureau Urbitom een ontwerp-bestemmingsplan ontworpen dat de instemming van de gemeente heeft verkregen.

Het plan omvat voor elk wat wils: van betaalbare geschakelde koop- en huurwoningen, via 2 onder 1 kapwoningen tot vrije sector kavels. En dat alles in de groene rand van de kern Hapert, direct grenzend aan de landschapsplannen van het KBP, die voorzien zijn van waterpartijen, wandel- en fietspaden. De ontwikkeling is van Dennenoord BV uit Tilburg, een onderdeel van LBB Naber Makelaars groep.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 19 januari 2017 tot en met 1 maart daaropvolgend ter visie. Daarna volgt de vaststelling door de gemeenteraad. De verkoop van de woningen is in voorbereiding.