Informatieavond Villa Bleijenburgh:

De uitwerking van de plannen voor de uitbreiding en ontwikkeling van Villa Bleijenburgh tot een luxueus woon zorg complex zijn zo ver gevorderd dat op 27 juli 2015 een informatieavond voor omwonenden kon worden gehouden.

Na de inleiding door Hans van Steensel gaf Marc Barben, Architect van GeWoon Architecten een toelichting op het bouwplan. Na beantwoording van de vragen van een aantal aanwezigen, was de algemene conclusie dat het een mooi plan is en een verrijking voor het gebied.

Uitgebreide en vernieuwde Sniederspassage geopend

Burgemeester Boy Swachten van de gemeente Bladel opende op 17 mei 2015 de geheel vernieuwd en uitgebreide Albert Heijn vestiging in de Sniederspassage. In aanwezigheid van vele genodigden, opende de burgemeester daarbij eigenlijk ook de tweede fase van het totaal project: “Versterking winkelpool Snieders Vershof Passage”.

De beide winkelcomplexen willen hun marktpositie als de oostelijke pool van het kernwinkelgebied van Bladel versterken door een verdere integratie en ontwikkeling als één koopcentrum.

Daartoe werden in eerste instantie ondere regie van Van Steensel Consultants onderzoeken gedaan, analyses verricht en plannen gemaakt. Daartoe behoorde onder andere de samenvoeging van de beide parkeerterreinen tot een grote, vernieuwd parking met een ontsluiting aan de centrumzijde. Nadat die was gerealiseerd werd gewerkt aan de uitbreiding en herinrichting van de Sniederspassage met onder andere de sterk vergrote AH, Gall & Gall, ETOS en Clemens Bloemen. Ook die fase is dus nu feestelijk afgesloten.

Momenteel wordt nog gewerkt aan een verdere integratie en de mogelijke herinrichting en uitbreiding van de Vershof.

Hoogste punt AH Bladel bereikt:

Op 11 maart 2015 werd bij de uitbreiding van AH Bladel de vlag in top gehesen door Fred van Herk, directeur-eigenaar, in samenwerking met Boy Swachten, burgemeester van Bladel. In aanwezigheid van omwonenden en vertegenwoordigers van betrokken bedrijven, stond Fred van Herk even stil bij de betekenis van de nieuwe, grote Albert Heijn en de herontwikkelde Sniederspassage voor de ontwikkeling van het kernwinkelapparaat van Bladel.

Na de officiële handeling kreeg de genodigden onder leiding van Fred van Herk een rondleiding door het nieuwe complex.
Opvallend daarbij is een extra groot loading-dock die de bedrijfsleiding in staat stelt de bevoorrading van de winkel grotendeels binnen te verrichten. De bezoekende vrachtwagens rijden binnen, worden gelost en geladen met retour-emballage, en gaan dan pas weer naar buiten. Eventuele geluidoverlast wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
De winkeliers / ondernemers die gevestigd zijn in het complex Sniederspassage en de Vershof werken nu al samen op een aantal terreinen, deze samenwerking zal in de nabije toekomst verder worden geïntensiveerd. Daartoe is reeds één groot parkeerterrein voor bezoekers van de beide complexen gerealiseerd en er zijn meer gemeenschappelijke voorzieningen voorzien: het is de bedoeling dat het uiteindelijk één groot winkelcentrum wordt.

 

 

Uitbreiding AH Sniederspassage in uitvoering:

 

Een van de belangrijke onderdelen van het integrale project “Versterking winkelpool Snieders Vershof Passage” is de uitbreiding van de AH Sniederspassage. Na de integratie en uitbreiding van de beide voormalige parkeerterreinen van AH Sniederspassage en van de Vershof tot één groot parkeerterrein dat voortaan toegankelijk is vanuit het centrum, is nu deze fase aan uitvoering toe.

Met een letterlijk startschot met behulp van een antiek kanon door wethouder Wim van der Linden en directeur-eigenaar Fred van Herk, werd op 17 november j.l. gestart met de uitvoering. Hoofdaannemer is Bouwbedrijf Boerekamp. Complicatie in het bouwproces is uiteraard dat de verkoop gewoon door gaat en de consument zo weinig mogelijk hinder moet ondervinden.

Naar verwachting is de uitbreiding voorjaar 2015 gereed waarna de ombouw van de AH winkel in een gigantische operatie binnen één week moet plaats vinden.

 

Secure Parking KLC gecertificeerd:

 

Een van de speerpunten op het full service Kempisch Logistiek Centrum (KBP, Hapert) is de realisering van de Secure Parking voor trucks. Naast het gratis terrein dat in samenwerking met Rijkswaterstaat geexploiteerd wordt, is dit een zwaar beveiligd parkeerterrein dat aan de hoogste eisen van beveiliging moet voldoen.

Het doet dan ook deugd dat het terrein op 1 november 2013 en onlangs opnieuw op het hoogst denkbare veiligheidsniveau (4 slotjes) is gecertificeerd door Atlantis International te Brussel. Inmiddels mag de Secure Parking zich ook verheugen op een toenemende klandizie: al met al een waardevolle bijdrage aan de terugdringing van de transportcriminaliteit.

 

Hoogste punt nieuwbouw Van Dingenen Transport BV:

 

De bedrijfsverplaatsing van Van Dingenen Transport van de Wijer naar haar nieuwe locatie op het Kempisch Bedrijven Park te Hapert, is mede mogelijk gemaakt door de herontwikkeling van het huidige bedrijfsterrein aan de Wijer tot de nieuwe woonlocatie Dennenoord.

Nadat het bestemmingsplan voor Dennenoord door de Raad van Bladel op 15 mei 2014 werd vastgesteld, kon de verdere voorbereiding van de eerste fase in een versnelling worden gebracht. Het resultaat daarvan was een grondaankoop op het Kempisch Bedrijven Park en de start van een modern en efficiënt bedrijfspand aan de Diamantweg.

De realisering van deze nieuwbouw werd voorbereid door Van Steensel Consultants BV wordt uitgevoerd door Valeres Industriebouw en op 8 november 2014 werd het bereiken van het hoogste punt gevierd in aanwezigheid van alle medewerkers en genodigden. Naar verwachting kan de nieuwbouw per 1 maart 2015 in gebruik worden genomen. De 2e fase van de bedrijfsverplaatsing zal pas worden gerealiseerd zodra de uitvoering van de woonlocatie ter hand wordt genomen.

 

Eerste nieuwbouw op woon/werklocatie Leemskuilen: Verhagen Elektro.

 

Het eerste bedrijf dat op de nieuwe woon- werklocatie Leemskuilen is gerealiseerd is inmiddels gereed en in gebruik genomen. Het betreft de nieuwe vestiging van Verhagen Elektroservice met een showroom voor witgoed voor particulieren en verkoop- en servicepunt voor elektromotoren voor bedrijven.
Een prachtig pand op een geweldige zichtlocatie!

 

Bestemmingsplan Centrum Bladel vastgesteld:

 

De Raad van Bladel heeft het nieuwe bestemmingsplan Centrum Bladel 2013 op 26 juni 2014 vastgesteld. Hoewel dit in het algemeen een conserverend bestemmingsplan is, heeft de Raad er toch mee ingestemd twee nieuwe ontwikkelingen daarin op te nemen. Beide ontwikkelingen zijn door Van Steensel Consultants BV geinitieerd in het kader van de versterking van het kernwinkelgebied.
Het betreft de projecten Poort van Bladel en de Integratie en uitbreiding  Snieders Vershof Passage te Bladel. Zie voor meer informatie over deze projecten elders op deze site.

 

Herbestemming winkelruimten Bleijenhoek naar woningen:

 

In aansluiting met de in aanbouw zijnde appartementen aan het Beukenbos, is in het bestaande kantoor- en winkelcomplex aan de Bleijenhoek een plan ontwikkeld voor de herbestemming van bestaand winkelvoeroppervlak tot een 7-tal nieuwe appartementen.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in principe met deze transformatie ingestemd omdat het plan een win- win-situatie oplevert: het neemt winkelvloeroppervlak buiten het kernwinkelgebied uit de markt en draagt aldus bij naan de versterking daarvan. Tegelijkertijd draagt het plan bij aan de versterking van de woonfunctie van het centrum. De woningen zijn bovendien bestemd en geschikt voor een verbrede doelgroep omdat ze gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk zijn.
Momenteel volgt de gemeente Bladel de afwijkingsprocedure in het kader van een aanvrage om omgevingsvergunning. Naar verwachting kan die prodecure begin 2015 met goed gevolg worden afgerond.

 

 

Appartementen Beukenbos in aanbouw:

 

In samenwerking met Keeris Architecten werd een plan ontwikkeld voor de bouw van 13 appartementen op het achterdeel van de voormalige locatie van Schippers, Bladel.De bouw er van is inmiddels is volle gang en wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf de Kempen te Bladel. Het hoogste punt is inmiddels bereikt. Het betreft huurappartementen met de mogelijkheid tot huur van een parkeerplaats ion de ondergrondse parkeergarage.
Naar verwachting zijn de appartementen voorjaar 2015 voor bewoning gereed.

 

Woon- en werklocatie Leemskuilen, Bladel: onherroepelijk!

 

De verplaatsing van Van der Heijden Transport naar haar nieuwe logistiek centrum op het Kempisch Bedrijven Park, werd mede mogelijk gemaakt door de herontwikkeling van de oude locatie aan de Leemskuilen tot een nieuwe woon- werklocatie met ruimte voor enkele woningen  alsmede bedrijven met bedrijfswoningen.

Het bestemmingsplan voor dit gebied – dat door Van Steensel Consultants in nauwe samenwerking met RhO Adviseurs werd ontwikkeld – werd door de Raad van Bladel vastgesteld op 16 mei 2013. Een beroep ingesteld door een nabijgelegen bedrijf werd door de Raad van State op 21 mei 2014 om formeel-juridische redenen gegrond verklaard maar de rechtsgevolgen werden door de Raad in stand gelaten.
Dat betekent dat inmiddels met de uitvoering van het bestemmingsplan is begonnen: de voormalige bedrijfsgebouwen van Van der Heijden zijn deels gesloopt, de bodem is gesaneerd en met de bouw van het eerste bedrijf Verhagen Elektro is inmiddels begonnen.
Inmiddels zijn nog enkele bedrijfspercelen en een woningbouwkavel verkocht, er zijn nog slecths enkele kavels te koop. Zie hiervoor bij Box Makelaardij te Bladel.

 

 

Van der Heijden Transport en Daris Expeditie samen naar het KLC

 

Op 28 september 2013 wordt het nieuwe logistiek complex van Van der Heijden en Daris op het Kempisch Logistiek Centrum geopend.

Na jaren van onderzoek en voorbereiding is het dan eindelijk zover. Wat begon met de vraag: ‘ik denk er over mijn bedrijf te verplaatsen, kunt u mij adviseren?’ eindigt binnenkort met de officiele opening van het KLC direct aan de af- en oprit van de A67 onder Hapert. Ik kreeg die vraag aanvankelijk van één transportbedrijf, later van twee en uiteindelijk werden het er drie.

In mijn case-study compartimenteerde ik uit een oogpunt van risicobeheersing de vraag in drie delen: de ruimtelijke en financiele haalbaarheid van de verplaatsing van een bedrijf, van meerdere bedrijven samen en van de haalbaarheid van verzelfstandigde, ondersteunende logistieke functies.

Resultaat is een gezamenlijk logistiek centrum waarin transportbedrijven samenwerken met een truckparking voor Rijkswaterstaat, een Secure Parking (4 slotjes), een brandtoffenverkooppunt voor zakelijk verkeer, een truckpoint met truckwerkplaatsen, truckwashes en een bandensteunpunt.

Bovendien is het terrein reeds ingericht op de komst van een restaurant annex faility-point dat gericht is op het hele Kempisch Bedrijven Park. Hiervoor zoek ik nog een exploitant.

Samenvattend: een schitterende klus succesvol afgerond en nu op vakantie! Daarna verder met de herontwikkeling van de oude locaties…. en mijn andere projecten natuurlijk.

  

Kempisch Logistiek Centrum van start!

 

Eindelijk na vele jaren van voorbereiding was het dan zover: op 30 oktober 2012 kon de voorzitter van het Kempisch Bedrijven Park, dhr. Boy Swachten, tevens burgemeester van Bladel, het sein geven voor de start van de werkzaamheden op het Kempisch Logistiek Centrum in Hapert.

In aanwezigheid van vele genodigden heette Hans van Steensel als projectmanager vooral de opdrachtgevers en allen die hen gesteund hebben, van harte welkom.

Vervolgens ging directeur Mark Schippers in zijn toespraak in op de ontwikkelingsgesachiedenis van het Centrum en dankte hij vertegenwoordigers van Transport & Logistiek Nederland, Provincie Noord-Brabant, Kempisch Bedrijven Park en Interreg voor hun support en bijdragen.

Hierna was het de beurt aan de burgemeester: hij gaf aan dat er kennelijk sprake was van een vliegende start want hij moest immers in een hoogwerker direct de start én het hoogste punt aangeven.

Trots plaatste hij de vlag op de staalconstructies voor de logistieke ruimten voor Van der Heijden Transport en Daris Expeditie. De verwachting is dat deze bedrijven reeds in april 2013 hun bedrijfsactiviteiten op het Kempisch Logistiek Centrum starten.

 

 

De Smis: hoogste punt bereikt!

 

Wethouder Arjan van der Hout, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeente Bladel, heeft op maandag, 22 oktober 2012 op feestelijke wijze het hoogste punt van het project De Smis gemarkeerd.

Samen met Pieter Vosters, directeur Kasteelstaete Vastgoed NV, hees hij de vlag op het beeldbepalende torentje, in aanwezigheid van belangstellende kopers, huurder, winkeliers, adviseurs en medewerkers van Bouwbedrijf van Santvoort uit Veldhoven.

Aansluitend was er voor de kopers en andere genodigden even gelegenheid om onder begeleiding van medewerkers van Bouwbedrijf Van Santvoort de bouw te bezoeken. 

 De oplevering van appartementen en winkels wordt verwacht in maart 2013.

 

 

Raad van State: Landgoed Berkterheide kan verder.

 

Op 11 juli 2012 heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan Landgoed Berkterheide afgewezen. Daarmee is het licht op groen gezet voor de verdere uitwerking en uitvoering van dit fraaie landgoed dat gerealiseerd wordt in opdracht van de familie Burgmans te Bergeijk. Van Steensel Consultants BV verzorgde het projectmanagement voor deze ontwikkeling.
Het landgoed voorziet tevens in de sanering van de voormalige palingkwekerij an de Stökskesweg te Bergeijk. Met de daadwerkelijke uitvoering wordt binnenkort begonnen.

 

Start uitvoering Slingerbos / De Kruik, Oirschot.

 

Na een lange periode van voorbereiding was het dan eindelijk zover: namens de leden van de Plancombinatie Slingerbos / De Kruik, kon wethouder Piet Machielsen van de gemeente Oirschot op 15 augustus 2012 de eerste steen leggen bij een van de woningen van dit project. De wethouder prees in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen dit collectief van particuliere opdrachtgevers, de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de gemeente. Van Steensel Consultants BV coördineerde de samenwerking tussen al deze opdrachtgevers en was verantwoordelijk voor het integrale proces-management. Een aantal bouwers gaven ook collectief opdracht aan Keeris Architecten te Eersel. De herinrichting van de openbare ruimte werd door de gemeente aan de Plancombinatie zelf overgelaten.

 

Wethouder start sloop De Smis te Bladel

 

Onder grote belangstelling van de kopers en huurders van De Smis, startte wethouder Arjan van der Hout van de gemeente Bladel, op 2 september 2011 de sloopwerkzaamheden voor De Smis. Hij benadrukte het belang van De Smis voor Bladel in het algemeen en voor de kopers van de startersappartementen. Kasteelstaete Vastgoed NV maakte deze extra toegankelijk voor de starters op de woningmarkt door te werken met een solide erfpachtformule.
De wethouder wenst de aannemer succes bij de bouw. De oplevering wordt verwacht voorjaar 2013. 

 

Uitvoering plan Rosheuvel officieel gestart:

 

Op 27 september 2011 is de uitvoering van het plan Rosheuvel te Eersel officieel van start gegaan. Nadat Hans van Steensel alle aanwezigen welkom heette, gaf wethouder Roeland van Hooff van de gemeente Eersel het belang aan van dit plan voor de afronding van de kern Eersel. Hij roemde de kwaliteiten van de locatie aan de rand van de kern en feliciteerde de nieuwe bewoners van het project. Met name gingen zijn gelukwensen in de richting van de jonge kopers die een van de starterswoningen van Trudo hadden weten te bemachtigen. De belangstelling daarvoor was zo groot dat er een loting aan te pas moest komen. Na deze toespraken stak de wethouder de handen uit de mouwen om met behulp van een graafmachine de eerste werkzaamheden te verrichten.

 

Marktstaete, Bladel, feestelijk geopend

 

Op 23 september 2011 heeft burgemeester Boy Swachten van de gemeente Bladel het project Marktstaete feestelijk geopend. In aanwezigheid van vele honderden belangstellenden, prees hij de moed van de projectontwikkelaar om in deze tijden een dergelijk project in uitvoering te nemen. De markt van Bladel is door dit project duidelijk op de kaart gezet als een nieuw horecacentrum in de Kempen. Het feest werd onder andere opgeluisterd door een serenade van de Harmonie l’Union uit Bladel. ‘s Avonds traden nog diverse artiesten op. Inmiddels is Marktstaete niet meer uit Bladel weg te denken: bij het minste of geringste zonnetje zitten de terrassen al vol. Ook de in het complex gevestigde sociaal maatschappelijke voorzieningen zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin alsmede de Bibliotheek dragen bij aan de centrumfunctie van het project.

 

Molenstaete, Lieshout opgeleverd.

 

Het project Molenstaete te Lieshout, ontwikkeld door Kasteelstaete Vastgoed NV in nauwe samenwerking met LSWA Architecten en Van Steensel Consultants BV, is inmiddels opgeleverd.
De bouw werd uitgevoerd door Bouwbedrijf Mander van Doorne uit Liessel. Het initiatief tot het project werd genomen in 2005, reeds in 2006 werd overeenstemming bereikt met de gemeente waarna de diverse procedures gestart zijn. De aanbesteding vond plaats in 2008 en de bouw zelf startte begin 2009. Wethouder Sjef Knoop van de gemeente Laarbeek kon op 1 december ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt de naam van het complex in belgische hardsteen in het complex inmetselen. Er zijn nog enkele appartementen te koop van Van den Hurk Makelaars te Beek en Donk alsmede bij Ramon Jongen Makelaardij te Helmond. Gemeente, initiatiefnemers en bewoners kunnen trots zijn op dit beeldbepalend project in het centrum van Lieshout.

 

Informatieavond Kleine Broekstraat, Bergeijk.

 

Op de locatie waar voorheen een een transportbedrijf gevestigd was, heeft Boerekamp Projectontwikkeling in nauwe samenwerking met Van Steensel Consultants BV en Architectenbureau Franken uit Bergeijk een plan ontwikkeld voor de bouw van 4 twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning.
Tegelijktertijd werd in samenwerking met hetzelfde architectenbureau een plan ontwikkeld voor de bouw van patio’s op het terrein waar nu nog autobeklederij Knoop gevestigd is.
Op 14 juli j.l. werd in de werkplaats van Hans Knoop een informatie-avond gehouden voor de omwonenden van de beide plannen. In het algemeen bestond er veel waardering voor de plannen. In enkele gevallen werd nader overleg in het vooruitzicht gesteld.

 

Uitvoering Marktstaete, Bladel, ligt op stoom

 

Sinds het officiële storten van de eerste beton op 22 maart 2010 door toenmalig wethouder Harry Goossens, is de bouw van Marktstaete voortvarend verlopen. Een deel van de circa 6 weken achterstand die opgelopen is door de extreme winter van 2009/ 2010 is al weer ingehaald. Ten tijde van de bouwvak-vakantie 2010 is de parkeergarage voor zo’n 160 auto’s al klaar, terwijl ook de ruwbouw van de begane grond (commerciële ruimten) en de 1e verdieping al gereed zijn.
Inmiddels hebben de gemeente Bladel en de eigenaar, Kasteelstaete Vastgoed NV, een huurovereenkomst getekend voor een deel van de begane grond, waardoor de vestiging van de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd & Gezin binnen handbereik is gekomen.

 

Bestemmingsplan Rosheuvel, Eersel, vastgesteld

 

Het plan Rosheuvel dat een uitwerking is in het kader van de sanering van het agrarisch bedrijf van de Maatschap Kox te Eersel, is door de gemeenteraad van Eersel op 1 april 2010 vastgesteld. Het plan dat door Van Steensel Consultants BV samen met Vivaco Eersel BV is ontwikkeld, voorziet in de realisatie van in totaal 25 individueel uit te geven kavels en een 12-tal starterswoningen. De voorbereiding van de uitvoering, onder andere het sloop en bourwijpmaken is in volle gang en de daadwerkelijke start is gepland in het eerste kwartaal van 2011. Architectenbureau Herman Sengers uit Bergeijk heeft een ontwerp gemaakt voor de starterswoningen en enkele voorbeeld-ontwerpen voor de vrije kavels die voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. De koper is echter vrij.
De verkoop is in handen van Box Makelaardij te Bladel en Van Santvoort Makelaars te Eersel.

 

Fokker Tuinen te Duizel opent nieuw kantoor

 

Fokker Tuinen is een bedrijf dat tuinen ontwerpt en uitvoert. Er was dringend behoefte aan een nieuwe bedrijfsruimte met kantoor. Vanwege de ligging in het buitengebied van Eersel was dit zeker geen vanzelfsprekende zaak. Van Steensel Consultants BV ontwikkelde samen met Arjan Fokker en Keeris Architecten te Eersel een ontwerp dat landschappelijk verantwoord is. De gemeente stemde ermee in en Van Steensel Consultants verzorgde de ruimtelijke onderbouwing en begeleidde de ruimtelijke procedure. De nieuwe bedrijfsruimte met kantoor is inmiddels gereed en in gebruik genomen. Wij wensen Fokker Tuinen veel succes op deze fantastische plek.

 

 

Bouw Molenstaete vordert gestaag

 

Bouwbedrijf Manders is gestart met de bouw van het project Molenstaete te Lieshout.  De parkeerkelder is gestort, in september 2009 wordt begonnen met opmetselen. Ook de schansmuur die het project scheidt van het perceel van de buurman is volop in uitvoering.

 

 

Voorbereiding Marktstaete, Bladel van start

 

Het project Marktstaete te Bladel is een majeur project en van beslissende betekenis voor de centrumontwikkeling van Bladel. De verhuur van de ruim 5000 m2 commerciële ruimte op de begane grond en de verkoop van de 59 appartementen verloopt zodanig goed, dat onlangs begonnen is met de daadwerkelijke voorbereiding van de bouw. Zo is het nieuwe transformatorgebouwtje aan de Beatrixlaan in aanbouw genomen en zijn enkele bomen gekapt. De verwachting is dat alle thans nog in het gebied aanwezige gebruikers, zoals de bibliotheek en enkele horecabedrijven binnen enkele maanden zullen zijn verplaatst, zodat voor de zomer met de sloop kan worden begonnen.
 

 

Excursie Beveiligde Parking Beziers

 

Van 27 november tot 3 december bezocht Van Steensel Consultants BV enkele voorbeelden van beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Frankrijk. Zonder uitzondering allemaal heel recent gerealiseerd, sommige met steun van de EU.Het streven is er op gericht met de beveiligde parkeerplaats op het KLC onderdeel uit te gaan maken van een internationaal netwerk van beveiligde parkeerplaatsen.

 

Intentieovereenkomst van der Heijden Transport & Logistiek

 

Van der Heijden Transport & Logistiek BV te Bladel is voornemens zijn bedrijf te verplaatsen naar het Kempisch Logistiek Centrum op het Kempisch Bedrijven Park te Hapert. De haalbaarheid daarvan hangt echter sterk samen met de ontwikkelingsmogelijkheden op de achter te laten locatie aan de Leemskuilen te Bladel.
Op vrijdag 19 december 2008 ondertekenden Burgemeester Grem van de gemeente Bladel en GertJan van der Heijden een intentieovereenkomst met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze herontwikkeling, dat van Steensel Consultants BV samen met de gemeente Bladel gaat verrichten, moet binnen 6 maanden gereed zijn.

 

Boekje overhandigd aan Mgr. Bär

 

 

In opdracht van de Konferentie Nederlandse Regligieuzen schreef Hans van Steensel een korte handleiding voor de herontwikkeling van kloosters.

Het eerste exemplaar van het boekje werd op 7 april 2008 door drs. Tjeu Timmermans O. Carm. officieel overhandigd aan Mgr. Bär.  Lees zijn toespraak.

 

 

Ondertekening realisatieovereenkomst Kox/Eersel:

 

In het gebied tussen het plan de Dijken en de Rosheuvel exploiteert de Maatschap Kox al vele tientallen jaren een agrarisch bedrijf in de vorm van een varkensopfokbedrijf. Binnen de geurcirkel van dit bedrijf werd in de loop van de tijd het bestemmingsplan de Dijken gerealiseerd met daarin vele woningen. Het milieuconflict tussen het varkensbedrijf en de nabij gelegen woonwijk wordt thans definitief opgelost door de realisering van een 9-tal ruime villakavels. Kox kan met de opbrengst daarvan de sanering van zijn bedrijf ter plaatse financieren. 

Tegelijkertijd wordt de grond gelegen tussen het bedrijf van Kox en de Rosheuvel ook bebouwd. Vivaco Eersel bv die eigenaar is van deze grond heeft over de bebouwing daarvan eveneens met de gemeente Eersel overeenstemming bereikt.

Beide overeenkomsten hangen nauw met elkaar samen vanwege de noodzakelijke sanering van het varkensbedrijf en zijn daarom op vrijdag, 27 juni a.s. om 11.30 uur tegelijkertijd op het gemeentehuis mede-ondertekend door wethouder Roeland van Hoof, die zich grote moeite heeft getroost om deze ingewikkelde zaak tot een goed einde te brengen. 

Het plan Rosheuvel, dat door deze overeenkomsten mogelijk wordt gemaakt, voorziet in de realisering van 8 villakavels (waaronder 2 Ruimte voor Ruimtekavels)  op het terrein van Kox en 12 starterswoningen,  6 Ruimte voor Ruimtekavels en 14 vrije sectorkavels op het terrein van Vivaco. Het plan vormt een groene overgang van de kern Eersel naar het belendende buitengebied. 

De bestemmingsplanprocedure zal nog dit jaar worden gestart en naar verwachting kan eind 2009 met de uitvoering worden begonnen.