Nieuwe woningen op voormalige terrein Cotrans door Gispro BV: plan Cop’ns

De laatste fase van het bedrijfsverplaatsingstraject van Cotrans van de Mierdseweg te Reusel naar het Kempisch Bedrijven Park is van start gegaan.

Op de voormalige locatie aan de Mierdseweg worden 14 twee-onder-een-kap woningen en één vrijstaande woning gebouwd. op 22 mei 2019 ondertekenden Patrick Coppens, directeur Cotrans BV en Peter van Gisbergen, directeur van Bouwbedrijf van Gisbergen, de overeenkomst waarbij de ontwikkeling van het plan wordt overgedragen aan Gispro, de ontwikkelingspoot van Bouwbedrijf van Gisbergen.

Gispro heeft samen met Gewoon Architecten een serie fraaie woningen ontworpen die binnenkort in de verkoop gaan. Start van de bouw is in het komend jaar. Daarmee krijgt de woonomgeving van de Mierdseweg een stevige kwalitetisimpuls en is het transport en overslagbedrijf Cotrans weer verzekerd van een financieel gezonde uitgangspositie op een nieuwe en efficiënte bedrijfslocatie.

 

 

Start planontwikkeling ’t Postels Huufke, Vessem:

De eerste stap is gezet!

De heren Van Gisbergen, Van Riet en Van Rooij hebben vanmiddag de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van ca. 40 woningen in het project Postels Huufke in Vessem. Deze samenwerking, alsmede de daarop gebaseerde samenwerkingsovereenkomst, is in opdracht van Gispro door Van Steensel Consultants voorbereid en uitgewerkt. Wij waarderen het dat we op deze manier een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit plan.

Samen met de gemeente Eersel gaat Gispro de ontwikkeling verder vormgeven. Een bijzonder plan op een bijzondere plek met woningbouw voor starters, gezinnen en senioren. In het project komen onder andere exclusieve Kempische boerderijen, ruime tweekappers, levensloopbestendige woningen en diverse starters- en gezinswoningen.

 

Weijerspark te Hapert opgeleverd:

 

Met de oplevering van 50 woningen in verschillende huur- en kooptypes, is nu ook de laatste fase van het bedrijfsverplaatsings- en herontwikkelingsproces van Van Dingenen Transport te Hapert volledig afgerond. Niet alleen heeft het bedrijf een geweldige impuls gekregen door zijn verplaatsing naar het Kempisch Bedrijven Park, maar ook op de voormalige bedrijfslocatie aan De Weijer te Hapert is een geweldig mooie woonlocatie ontstaan waarmee weer 50 huishoudens hun woondroom hebben kunnen waar maken.

 

Van planontwikkeling naar uitvoering:

Voor verschillende plannen hebben we de fase van de planontwikkeling en procedures onlangs afgerond.

De bestemmingsplannen voor onder andere De Mulder te Reusel, De Wijer te Hapert en de Mierdseweg te Reusel zijn inmiddels onherroepelijk geworden. Het beroep tegen het bestemmingsplan voor de Mulder werd door de Raad van State bij uitspraak van 24 oktober 2018 ongegrond verklaard. Tegen het bestemmingsplan De Wijer werd geen bezwaar of beroep ingediend en het tegen het bestemmingsplan Mierdseweg ingestelde beroep werd ingetrokken.

Dat betekent dat we met deze projecten richting uitvoerting gaan. Zodra daarover nadere informatie kan worden verstrekt, zal dat hier gebeuren. De inschrijving voor de appartementen van De Mulder aan de Molenstraat is inmiddels opengesteld middels www.vostersonroerendgoed.nl 

 

Nieuwe centrumvisie voor Bladel:

Met de keuze voor het concept van adviesbureau de Zwarte Hond, besloot de gemeenteraad van Bladel op 20 december j.l. een nieuwe centrumvisie vast te stellen. Daarmee is de weg geopend voor de toetsing van allerlei deelprojecten in het centrum van Bladel.

Evenals elders staat de detailhandel onder druk van veranderend consumentengedrag. Door toename van internetaankopen komen de omzetten en winstmarges van winkels onder druk te staan. Reden voor veel gemeente en adviesbureau’s nog eens goed te kijken naar de kernwinkelgebieden. De centrale vraag daarbij is hoe deze te beschermen en in stand te houden, want een goed functionerend kernwinkelapparaat is essentieel voor het voorzieningenniveau in onze dorpen en steden. Het siert de gemeente Bladel dat zij daarbij gekozen heeft voor een open en transparant planproces met deelneming van maar liefst 4 adviesbureau’s. 

Ondanks het feit dat Van Steensel Consultants reeds lange tijd pleit vóór en bijdraagt áán de sanering van winkels buiten het k.w.a. en daarover ook de Ondernemersvereniging Bladel in het verleden heeft geadviseerd en bijgestaan, verhinderde onze kring van opdrachtgevers en hun onderlinge, soms uiteenlopende belangen, ons om in dit proces een actieve rol te spelen.

Mede daarom prijzen wij ons gelukkig dat de Raad nadrukkelijk heeft besloten voor het concept van de Zwarte Hond omdat dat concept de kern van Bladel en de begrenzing daarvan beziet op basis van kansen en mogelijkheden: niet defensief maar creatief!

Ook de mogelijke verplaatsing van sociaal cultureel centrum Den Herd naar het centrum speelt daarbij een belangrijk rol. Zonder ons met de politiek maatschappelijke aspecten daarvan te bemoeien, moet het toch voor iedereen duidelijk zijn dat het bundelen van kostendragers en traffic genererende voorzieningen alleen maar kan bijdragen aan een versterking van het centrum. 

Wij zien er naar uit via allerlei deelprojecten aan de verwezenlijking van dit concept bij te dragen.

Nieuwe bouwlocatie voor Hapert:

In opdracht van Mava Vastgoed BV ontwikkelden wij op basis van een gedegen vooronderzoek een plan voor de sanering van het TINQ station aan de Wijer te Hapert gevolgd door de herontwikkeling van deze fraaie locatie ten behoeve van de bouw van vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Dit plan werd vervolgens in samenwerking met Urbitom vertaald in een ontwerp-bestemmingsplan De Wijer de Kuijl, 1e herziening. 

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan door de gemeenteraad van Bladel op 20 december j.l. werd de deur geopend voor een realisering van dit schitterende plan. De voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering wordt in het nieuwe jaar 2019 ter hand genomen.

Woningbouwlocatie Mierdseweg, Reusel in voorbereiding:

De bedrijfsverplaatsing van Cotrans naar het Kempisch Bedrijven Park werd mede mogelijk gemaakt door waardecreatie op de achterblijvende locatie aan de Mierdseweg te Reusel. Door Van Steensel Consultants werd daar een plan ontwikkeld voor de bouw van 15 vrije sector woningen: te weten 1 vrijstaande en 14 2-onder-een-kap woningen.

Hoewel het bestemmingsplan daarvoor al in 2017 door de gemeenteraad van Reusel werd vastgesteld, verhinderden beroepsprocedures de verdere uitvoering van dit plan. Het ziet er nu naar uit dat door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor het Stedelijk Gebied op 18 december 2018, de bezwaren van enkele belanghebbenden zijn komen te vervallen. Als dat zo is, kunnen we in het komend jaar 2019 een begin maken met de uitvoering.

Herstructurering Gooskens Hout, Hoogeloon en Moerdijk:

Gooskens Hout bestaat al sinds 1863 en is gespecialiseerd in vurenhout en als zodanig marktleider in Nederland. De onderneming verwerft haar omzet van circa € 53 mio met behulp van circa 90 fte in globaal gezien 2 domeinen: een voor besteksmatige verwerking van hout bestellingen (Hoogeloon) en een voor de verwerking van volle pakken (Moerdijk).

Mede op basis van een onderzoek door Van Steensel Consultants besloot de directie in 2018 te kiezen voor een herstructurering van de locatie Hoogeloon waarbij de bedrijfslocatie ten zuiden van de Breestraat wordt afgestoten en de vestiging te noorden van de Breestraat wordt uitgebreid en geoptimaliseerd.

Het is nadrukkelijk daarbij de inzet van het bedrijf de impact van het bedrijf op de kern Hoogeloon op milieu- en ruimtelijk gebied zoveel mogelijk te beperken. Wij voeren daartoe het projectmanagement en werken daarbij samen met ral van adviseurs onder andere op het gebied van geluid. De plannen worden momenteel uitgewerkt en naar verwachting in 2019 in procedure gebracht. Voorafgaan aan dat traject zal het bedrifj nog de dialoog met de omgeving voeren.