Een nieuwe dorpsentree voor Esbeek

Esbeek is een kleine kern in de gemeente Hilvarenbeek, maar Esbeek is ook en vooral een trots dorp waarvan de inwoners op een heel actieve en vruchtbare manier met elkaar samenwerken om de woon- en leefkwaliteit en de voorzieningen in het dorp in stand te houden. Dit doen zij in de samenwerking Coöperatie Esbeek. De Coöperatie Esbeek is in 2006 opgericht na raadpleging van alle inwoners en heeft al verschillende opvallende initiatieven op haar naam staan. 

Zo heeft de Coöperatie bijgedragen aan de herontwikkeling van de oude kerk tot Samenwijs Esbeek, de ontwikkeling van de Andreas Schotelroute en -mueseum en gaf men certificaten uit ter financiering van de aankoop en instandhouding van de Schuttershof, het huiskamercafé van Esbeek.

De Coöperatie Esbeek ontving dan ook verschillende onderscheidingen voor haar werk, waaronder de Gouden Onderscheiding van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

Een nieuw initiatief van de Coöperatie is om te voorzien in de behoefte aan een nieuwe dorpsentree en -evenementenpleintje door de mogelijke herinrichting van de Esbeekseweg – Lage Mierdseweg.

Deze wegen zijn restanten van de voormalige provinciale weg en vertonen het bijbehorend grootschalig beeld, ook al is hun functie al lang geleden veranderd. De Coöperatie werkt daarbij samen met de eigenaar van het parkeerterrein aan de Esbeekseweg, die al langer plannen heeft om daar tot een rendabele herontwikkeling te komen. Wij hebben de beide opdrachtgevers bijgestaan bij de aanpak van dit proces.

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, de Coöperatie en de familie van Gerven heeft samen met stedebouwkundig bureau Urbitom gewerkt aan enkele alternatieven voor de herinrichting van deze enorme ruimte. 

Tijdens het ontwikkelproces zijn de omwonenden zoveel mogelijk betrokken bij de uitgangspunten en randvoorwaarden, vervolgens bij de analyse van de werkgroep en tenslotte ook bij de uitwerking van de alternatieven. 

De hoofdopgave is om van de grootschaligheid van een voormalige provinciale weg die zijn functie heeft verloren, te komen tot een schaalverkleining naar het niveau van een dorpsstraat.

Daarom is ervoor gekozen de plaatse de Mostaert, die hier vroeger gelegen heeft, in zijn karakteristieke driehoekige vorm terug te brengen, om daardoor de enorme rechtstand te doorbreken. Hierdoor ontstaat een brinkje dat door de toekomstige bebouwing van het huidig parkeerterrein zijn derde wand krijgt waarbinnen ruimte ontstaat voor een evenementenpleintje. De parkeerplaatsen voor de Schuttershof en het dorp kunnen elders worden ondergebracht binnen de nieuw dorpsprofielen van de Esbeekseweg en de Lage Mierdseweg. De parkeerbehoefte van de nieuwe woningen wordt op eigen terrein opgevangen. Qua uitwerking zijn nog enkele alternatieven mogelijk. 

Het plan is door de omwonenden positief ontvangen en zal binnenkort door de Coöperatie worden aangeboden aan de gemeente.

Plan seniorenhome Vogelwikke vastgesteld door de raad.

Om tegemoet te komen aan de opkomende behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren hebben wij in opdracht van de eigenaar, de heer Piet de Beijer, een plan ontwikkeld voor de bouw van 6 seniorenapprtementen met een gezamenlijke ruimte aan de Vogelwikke te Bladel.

De woningen voldoen aan Woonkeur en de toekomstige huurders kunnen beschikken over gemeenschappelijke voorzieningen zoals een electrische deelauto en een ontmoetingsruimte waar gemeenschappelijke activiteiten kunnen plaats vinden en af en toe ook gekookt kan worden.

Toen het plan eenmaal in principe was goedgekeurd door de gemeente Bladel zijn we spoorslags begonnen aan de uitwerking van de noodzakelijke bestemmingsplanherziening met alle bijbehorende milieudeelonderzoeken. Inmiddels heeft er ook een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats gevonden, waarna het terrein is vrij gegeven.

Wij hebben het plan gepresenteerd aan de omgeving tijdens een op 29 juni 2021 gehouden  informatiebijeenkomst in Den  Herd te Bladel. 

Het plan is daar positief ontvangen. Tijdens de formele tervisielegging van het plan werd een zienswijze ingediend bij de gemeente. Die heeft echter geen aanleiding gegeven tot aanpassing van de plannen en het bestemmingsplan werd door de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2021 vastgesteld.

Opvallend was daarbij de eensgezindheid waarmee het plan door alle fracties met instemming werd ontvangen.

We werken nu aan de voorbereiding van de uitvoering.

 

 

Op de hoek van de Lindestraat en de Zeegstraat…..

Op de hoek van de Lindestraat en de Zeegstraat te Reusel staat door omstandigheden en tot ergernis van de buurt al jaren een oud, vervallen woonhuis leeg. De eigenaar heeft ons benaderd met de vraag na te gaan welke mogelijkheden er zijn om tot een rendabele manier van sanering van het perceel met opstallen te komen.

Daartoe is in samenwerking met Gewoon Architecten een plan ontwikkeld dat voorziet in de sloop van de opstallen en een herbouw van het perceel met in totaal 7 woningen.

De stedenbouwkundige analyse die aan het plan vooraf ging toonde aan dat de positie van de Lindestraat in historische zin belangrijk is geweest en het daarom van belang is deze hoek met de Zeegstraat te benadrukken. Reden waarom we hier gekozen hebben voor een wat naar voren geschoven situering van een blok van twee 2/1 kap-woningen.

Verder komt er aan de Zeegstraat een rijtje van drie wat lagere woningen en aan de Lindestraat een duplex-woning waarvan het benedendeel vanwege het gelijkvloers woonprorgramma gericht is op senioren.

Het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein, deels op een gemeenschappelijk parkeerterreintje aan de achterzijde, deels op de opritten van de woningen.

We hebben het plan gepresenteerd en besproken met de omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst in het Cultureel Centrum de Kei te Reusel. In het algemeen waren de reacties vcan de omwonenden positief: men is blij dat de situatie wordt aangepakt.

Naar verwachting zal de gemeente het plan als onderdeel van een Veegplan voor het Stedelijk Gebied in het voorjaar van 2022 ter visie leggen.

Een nieuw leven voor de Oude Ster, Hooge en Lage Mierde

Een beeld van de bestaande situatie
Een beeld van de bestaande situatie

De eigenaar van het pand Bernardusweg 12 te Lage Mierde, de heer Bob ten Hove, vroeg van Steensel Consultants de mogelijkheden te onderzoeken voor een passende herontwikkeling van deze locatie.

Bij de voorbereidende studie bleek al snel dat het om een cultuurhistorisch interessant pand gaat. Het was voorheen een boterfabriek dat later in gebruik werd genomen als gemeenschapshuis. Inmiddels staat het pand al jaren leeg en dreigt het te verloederen. Het pand is dus geen monument maar dat betekent niet dat het in de herinnering van de inwoners van Lage Mierde om een onbelangrijke plek gaat. Vrijwel iedereen heeft daar zo zijn of haar eigen herinneringen aan.

Een impressie van de nieuwe situatie
Een impressie van de nieuwe situatie

Samen met Gewoon Architecten hebben we daarom een plan ontwikkeld waarbij het oude deel met de cultuurhistorische waarde wordt gehandhaafd en gerestaureerd en de meer recente aanbouw wordt gesloopt en vervangen door een bij het oude deel passende nieuwbouw. 

In de deels nieuwe, deels gerestaureerde bouwmassa komen in totaal 6 huurwoningen.

Ook dit plan is door de gemeente in principe goedgekeurd, waarna wij de benodigde planherziening ter hand hebben genomen.

Het nieuwe plan werd op 11 november 2021 in het gemeenschapshuis te Lage Mierde gepresenteerd en besproken met de omwonenden. De reacties waren in het algemeen positief te noemen. Verwacht mag worden dat de gemeente het plan in het voorjaar van 2022 ter visie zal leggen.

Uitbreiding het Wenshuys goed ontvangen

In 2018 kon wethouder Fons d’Haens samen met een aantal toekomstige bewoners de vlag in top hijsen van het Wenshuys te Bladel. Dit mede door Van Steensel Consultants ontwikkelde huisvestingsproject voor begeleid wonen door jongeren, is dankzij de zorgverlening door het team van de zorgboerderij Bij de Pinken zo’n succes dat er nu al een wachtlijst is ontstaan van jongeren die hier graag willen wonen.

We hebben daarom in opdracht van Marc Gijsbers, mede-eigenaar van dit complex, de mogelijkheid onderzocht om te komen tot een uitbreiding van het Wenshuys met behoud van het groene karakter ter plaatse. Samen met Urbitom en Gewoon Architecten hebben we een plan ontwikkeld waarbij onder andere de grote boom ter plaatse kan worden gehandhaafd.

Het plan is zo ingericht dat er sprake is van de toevoeging van 8 nieuwe woonruimten en 2 gemeenschappelijke ruimten en wel zodanig dat er gebruik kan worden gemaakt van de reeds aanwezige entreeruimt en lift.

De gemeente stemde in principe in met dit plan en we hebben daarna de benodigde bestemmingsplanherziening in voorbereiding genomen.

Als onderdeel daarvan hebben we het plan gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de omwonenden in Den Herd op 10 november 2021. Het plan werd daar bijzonder positief ontvangen. Verwacht mag worden dat de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan begin 2022 ter visie zal leggen. Indien deze procedure verder voorspoedig verloopt zou in de tweede helft van 2022 kunnen worden begonnen met de bouw.

Nieuw hoofdkantoor The Schippers Group geopend

Na een lange periode van voorbereiding en een relatief korte bouwperiode is op vrijdag 15 oktober de nieuwe campus van The Schippers Group geopend. Onder die naam gaat een groep van bedrijven schuil die op deze nieuwe plek van maar liefst 5 ha op het Kempisch Bedrijven Park en direct aan de toegang tot de A67 hun nieuwe plek vinden. 

Het gebouw omvat naast kantoren, vergader- en presentatieruimten, ontvangstruimten, kantine en ontspanningsruimten voor medewerkers, ook de nodige research- en ontwikkelingsruimten, logistieke ruimten zoals de volledig geautomatiseerde autostore, magazijnen, expeditieruimte en zo verder. Verder omvat het terrein een parkeergarage voor bezoekers en medewerkers en interne ontsluitingswegen.

Het nieuwe bedrijfsconcept biedt ook volop faciliteiten aan voor start-ups in een flexibele omgeving met veel ontmoetings- en vergaderruimtes maar ook stilteplekken. Volop ruimte dus voor wat wij bij de eerste concept-ontwikkeling en presentatie naar de gemeente toe al een bruisend en gistend laboratorium voor nieuwe ideeën en concepten noemden.

Wij zijn blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen aan deze impuls aan de regionale Kempische economie maar natuurlijk ook aan The Schippers Group zelf. 

Hieronder vindt u een kleine impressie:

 

 

 

Hollandsch Erf: bestemmingsplan onherroepelijk

De gemeenteraad van Bladel heeft het bestemmingsplan voor het Hollandsch Erf op 30 september 2021 vastgesteld. Tijdens de daaropvolgende termijn van tervisielegging zijn geen beroepen ingediend zodat het plan inmiddels onherroepelijk is geworden.

Intussen zijn de bedrijfsgebouwen nagenoeg allemaal gesloopt en ligt het terrein klaar voor aanvullen en egaliseren. Na de sloop heeft er een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaat gevonden. Transect heeft daarbij over het hele terrein verspreid een groot aantal proefsleuven onderzocht, waarbij mag worden geconcludeerd dat alleen in het zuidelijk deel enkele sporen van bebouwing en aardewerkrestanten uit de middeleeuwen zijn gevonden. Dit kan er toe leiden dat alleen in dat gebiedsdeel nog aanvullend onderzoek moet plaats vinden.

Daarnaast is de planvorming voor het bouw- en woonrijpmaken van het gebied in volle gang. Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de opzet daarvan. We streven er naar in de loop van 2022 te beginnen met de uitrvoering ervan. Dan zal ook met de verkoop van de eerste 3 – 6 kavels worden begonnen.

Kempenstede: een nieuw gezicht in het centrum van Hapert

 

In opdracht van een plancombinatie van samenwerkende ondernemers aan de Kerkstraat in Hapert heeft Van Steensel Consultants een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te komen tot een herontwikkeling van de straatwand van de Kerkstraat tussen Alexanderhof en de Markt. Samen met GeWoon Architecten en in goed overleg met de gemeente Bladel heeft dat uiteindelijk geleid tot een nieuw plan: Kempenstede.

Dit plan voorziet in de bouw van een multifunctioneel complex met winkelruimten, woningen en een parkeergarage op de plaats waar tot voor kort de Novy zat en waar Bloemenatelier Basten nog zit.

Het plan is inmiddels tijdens een bijeenkomst in Den Tref gepresenteerd aan de omgeving. Bovendien is het vertaald in een bestemmingsplan dat momenteel ter visie ligt.

Kempenstede omvat circa 260 m2 winkelruimte aan de Alexanderhofzijde alsmede 18 appartementen met een hoofdentree aan de Kerkstraat. Onder het gebouw is een parkeergarage gepland met een capaciteit van 30 parkeerplaatsen.

Als alles volgens planning verloopt kan naar verwachting in 2022 worden gestrat met de bouw.

 

Nieuw hoofdkantoor voor de Schippers Group

Het nieuwe Kennis- en Innovatiecentrum van de Schippers Group, waarin tevens het hoofdkantoor is opgenomen, nadert zijn voltooiing. Op een kavel van 5,7 ha op het Kempisch Bedrijven Park zijn de laatste werkzaamheden in volle gang. Dit nieuwe centrum heeft een directe aansluiting op de A 67 en ligt daarmee binnen 10 minuten rijden van Brainport Eindhoven maar toch binnen de eigen omgeving van de Kempen. Het is inmiddels de derde keer dat van Steensel Consultants aan de wieg mocht staan van een nieuwe bedrijfsaccomodatie voor de Schippers Group.

Naar verwachting zullen de Schippers bedrijven nog voor de zomervakantie naar de nieuwe locatie verhuizen. Op onderstaande afbeelding ziet u de eigen bedrijfsontsluitingsweg met aan de linkerzijde de parkeergarage en rechts vooraan het hoofdkantoor met direct daarachter ruimten voor laboratoria en startups. De meer gesloten ruimten daarachter zijn logistieke en opslag- annex productieruimten. 

 

Appartementen De Mulder in Reusel in volle aanbouw

Aan de Molenstraat in Reusel werkt de bouwcombinatie VG Bouw en DaBa Bouw voortvarend aan de bouw van het appartementengebouw De Mulder. Dit project dat op de plaats komt waar in vroeger tijden de molen van Reusel heeft gestaan, biedt ruimte aan 48 appartementen in de huursector.

De verhuur is in handen van Vosters Onroerend Goed te Bladel.

Het complex is naar verwachting rond de jaarwisseling 2021- 2022 gereed voor bewoning.

Archeologisch onderzoek Kerkweg, Hulsel

Ten behoeve van de bouw van een nieuwe villa wordt momenteel aan de Kerkweg te Hulsel in opdracht van Van Steensel Consultants door Transect een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het Eindhovens Dagblad besteedde daar in haar editie van zaterdag 8 mei 2021 aandacht aan.

Tijdens dit onderzoek werd tevens een puntgave kruik gevonden. Deze kruik die waarschijnlijk laat-middeleeuws is wordt nader onderzocht. 

Bouw luxe huurappartementen De Vlashof, Reusel in voorbereiding

De voorbereiding van de uitvoering van het door ons in samenwerking met GeWoon Architecten ontwikkelde plan De Vlashof te Reusel is begonnen met de asbestsanering en sloop van de bestaande gebouwen door Huijbregts Infra.

Na de sloop gaat het archeologisch proefsleuvenonderzoek van start. Daarna wordt er gestart met de verplaatsing van kabels en leidingen en een trafostation door Enexis. Naar verwachting kunnen we rond de bouwvak 2021 starten met de bouw.

Bouw appartementencomplex De Mulder te Reusel begonnen

Onlangs ondertekenden de opdrachtgevers P. Vosters en T. Adriaans de aannemingsovereenkomst voor de bouw van 44 appartementen aan de Molenstraat te Reusel met VG Bouw.

Het project werd door een planteam bestaande uit de opdrachtgevers, GeWoon Architecten en projectmanager Hans van Steensel ontwikkeld. Met de bouw is inmiddels begonnen.

De appartementen worden verhuurd door Vosters Onroerend Goed te Bladel. Klik hier voor meer informatie.

Wonen in een landschapspark: Hollandsch Erf te Hapert

 

Op de plaats van een voormalige agrarisch bedrijf hebben wij voor de opdrachtgever samen met Urbitom een plan ontwikkeld voor de bouw van in totaal 12 villa’s in een aan te leggen landschapspark. Eind oktober 2020 informeerden we de buurtbewoners tijdens een informatiebijeenkomst in Den Tref in Hapert.

Het plan werd enthousiast ontvangen en momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen in een landschapsinrichtingsplan en een bestemmingsplan. Voor het bouw- en woonrijpmaken werken wij samen met Grasveld Civiele Techniek.

Met de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen is inmiddels begonnen.

De kavels liggen in een groen landschap dat ingericht wordt met houtwallen en groensingels, boomgaarden en dierenweides met de nodige wandelpaden.

Naar verwachting komen de eerste villa kavels in de loop van 2021 in de verkoop./ Nadere informatie volgt.

Appartementen De Specht te Bladel gereed

De in opdracht van SchipVast ontwikkelde 57 huurappartementen aan de Specht te Bladel zijn gebouwd door Gebrs. Van Gisbergen. Zij zijn inmiddels bijna gereed en de bewoners krijgen een dezer dagen de sleutel. Het complex wordt op 21 mei 2021 officieel geopend door Wethouder Fons d’Haens van de gemeente Bladel. voor een actuele drone impressie klikt u hier.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het buitenterrein. Daarna kunnen weer 57 huishoudens een fraaie woning betrekken nabij het voorzieningencentrum van Bladel.

De appartementen worden verhuurd door SchipVast. Voor meer informatie klik hier.

 

Beukenbos II in aanbouw

Bouwbedrijf Borrenbergs uit Luijksgestel is voortvarend aan de slag met de bouw van de 18 appartementen met parkeergarage in Beukenbos II. Wij hebben dit project samen met SchipVast ontwikkeld. Het project betreft 3 kamer appartementen die alle voldoen aan Woonkeur en daarmee geschikt zijn voor alle woningzoekenden, maar met name ook starters, senioren en woningzoekenden met een beperking kunnen hier terecht.

De woningen zijn naar verwachting na de zomer van 2021 gereed en worden verhuurd door SchipVast. Voor meer informatie klikt u hier.